УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА НА АЛУМНИ КЛУБА НА ВУТП

С настоящите условия за ползване, бихме желали да ви запознаем с вашите права и задължения като потребители на сайта https://alumni-utp.com/ разработен специално за нуждите на Алумни клуба на Висшето училище по телекомуникации и пощи (ВУТП).

Всяко лице ползващо сайта https://alumni-utp.com/, ще бъде наричано навсякъде в текста „потребител“, и в качеството си на такова ще получи достъп до уеб сайта на Алумни клуба с адрес https://alumni-utp.com/, наричан навсякъде в текста „сайт“, и така ще получи пряк и директен достъп до информацията и услугите в него, наричани за краткост „Съдържание на сайта“, а Висшето училище по телекомуникации и пощи ще бъде наричано навсякъде в текста „Доставчик“, и с посещението на сайта всеки потребител се съгласява и приема Общите условия за ползване.
Потребителят, използващ този сайт, се задължава да спазва тези Общи условия, както и всички разпоредби на българското и международното законодателство.
При несъгласие с общите условия Потребителят е длъжен да преустанови незабавно ползването на сайта и да излезе от системата.
Доставчикът не носи отговорност, ако потребителят не се е запознал с настоящите условия и всеки потребител е длъжен да направи това самостоятелно и на собствена отговорност

I. ОБЩИ УСЛОВИЯ за ползване на уеб сайта

1.1. Потребителят има право да използва този сайт, както информацията и материалите, съдържащи се в него, само за позволени от закона цели, без да накърнява правата и да ограничава достъпа до този сайт на трета страна.
1.2. Ползването на сайта е по инициатива, желание и за сметка на Потребителя, при спазване ограниченията в ЗАПСП в полза на титуляря на авторското право – ВУТП или трета страна.
1.3. Потребителят има право да разглежда, съхранява, копира и отпечатва материалите от този сайт единствено за лична употреба с цел да се информира за образователната и научна дейност, осъществявана от ВУТП.
1.4. На потребителя е забранено следното:
1.4.1. Да променя, копира, възпроизвежда (цялостно или частично), публикува, изпраща (по какъвто и да е начин), заема, продава, създава вторични материали на базата на съдържанието в сайта, да използва с търговска цел или да разпространява по какъвто и да е друг начин елементи от съдържанието на този сайт създаден за нуждите на Алумни клуб – ВУТП, без изричното предварително писмено разрешение на ВУТП. Без такова разрешение не се разрешава никакво използване на съдържанието в друг сайт или електронна среда с каквато и да е цел.
1.4.2. Да използва неправомерно сайта или съдържанието му. Под неправомерно използване на сайта или съдържанието се разбира, но и не се ограничава в следното: изпращане или предаване на материали със заплашително, невярно, подвеждащо, оскърбително, обидно, нарушаващо конкуренцията, оклеветяващо, неприлично, порнографско или друг вид незаконно съдържание или каквито и да са материали, които представляват или подбуждат поведение, което може да бъде квалифицирано като престъпление, да доведе до гражданска или наказателна отговорност или по друг начин да наруши законите на Република България.
1.4.3. Под никаква форма и при никакви условия не се разрешава използването на какъвто и да е софтуер или устройства с цел достъп и масово копиране/сваляне на съдържанието в сайта.
1.4.4. Да използва сайта, за да получи неоторизиран достъп до други компютърни системи или мрежи.
1.5. Висшето училище по телекомуникации и пощи си запазва правото да осъвременява (добавя, променя, премества и изтрива) съдържанието или части от него (вкл., публикации, данни, услуги или друга информация, показана на или свързана с настоящия сайт), да коригира евентуални допуснати грешки, неточности и пропуски по всяко време без предизвестие.

II. Ограничаване на отговорността

2.1. Пълното съдържание на сайта се предоставя „такова, каквото е“. Доставчикът е предприел всички необходими мерки да гарантира достоверността, истинността и пълнотата на информацията тук, както и отсъствието на подвеждащи данни. Въпреки това Висшето училище по телекомуникации и пощи не гарантира точността и пълнотата на съдържанието в сайта.
2.2. Използването на сайта, както и действията, които потребителят предприема вследствие на това, са отговорност изцяло на потребителя.
2.3. При никакви обстоятелства Висшето училище по телекомуникации и пощи, неговите служители, академичен и административен състав и въобще всички лица вкл. и трети такива, които ще ползват сайта, не носят отговорност за каквито и да са вреди (в това число, но не само, преки, косвени, наказателни, специални, случайни, предизвикани, последващи вреди, щети от пропуснати ползи, от загуба на информация или прекъсване на дейността или други), причинени по какъвто и да е друг начин, свързани или произтекли от използването, невъзможността да бъде използван или липсата на достъп до сайта или на материал, публикуван в него, както и боравенето с него (в т.ч. технически проблеми, независимо от положените от Доставчика усилия) или на други сайтове, към които сайта препраща, както и на други материали, информация, продукти или услуги, които се съдържат в някои от тези сайтове, независимо от основанието и липсата на предупреждение за евентуалното възникване на вреди и дори и когато Доставчикът е бил уведомен за вероятността от настъпване на подобни щети.
2.4. В случаите извън посочените тук, отговорността на Висшето училище по телекомуникации и пощи се ограничава до максимално допустимата степен, разрешена от законите на Република България.
2.5. Ползването на сайта може да води до разходи от страна на Потребителя, като такси за доставка на Интернет връзка, мобилен достъп до Интернет и други. Доставчикът не дължи на Потребителя никакви суми във връзка с каквито и да са разходи за ползването на този сайт.

III. Препратки към други сайтове

(хипервръзки)
3.1. Възможно е в сайта да има хипервръзки към уебсайтове, източници или рекламодатели, които са собственост на трети страни. Доставчикът не наблюдава тези препратки в Сайта , тъй като те са предоставени само за улеснение на потребителите.
3.2. Използвайки препратките, Потребителят е наясно, че напуска този сайт. Доставчикът – Висшето училище по телекомуникации и пощи не носи отговорност за достъпа към тези външни сайтове, както и за тяхното съдържание, пълнота, актуалност, достоверност и полезност на информацията, рекламите, продуктите или други материали, станали достъпни на или чрез тях. Доставчикът не носи отговорност за политиката относно защитата на личните данни или сигурността на тези сайтове. Ползването им е отговорност единствено на Потребителя. Потребителите следва да предявяват претенциите си към администратора или уебмастъра на съответния външен сайт.
3.3. Препратки от трети страници към сайта са допустими, ако са извършени в подходящ контекст. Ако са ви необходими уточнения за възможността да поставите препратка във вашия уеб сайт към страница от сайта, моля, свържете се с Висшето училище по телекомуникации и пощи.

IV. Авторско право

4.1. Дизайнът, структурата и съдържанието на този сайта на Алумни клуба на Висшето училище по телекомуникации и пощи са защитени с авторско право. Последните са собственост на Висшето училище по телекомуникации и пощи, който притежава изключителното право за ползването им. Всяко неоторизирано ползване на съдържанието е нарушение на авторски права или други законови разпоредби.
4.2. Потребителите нямат право да копират, публикуват, продават, променят или лицензират части или цялото Съдържание на уеб сайта на Алумни клуба на Висшето училище по телекомуникации и пощи, както и да ги използват с каквато и да е публична или търговска цел, освен като информация за популяризиране на дейността на Висшето училище по телекомуникации и пощи.
4.3. Уеб сайта на Алумни клуба на Висшето училище по телекомуникации и пощи може да съдържа материали, названия или търговски марки, които са собственост на други компании, организации и сдружения, защитени от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП).
4.4. Изрично не се разрешава използването на каквото и да е Съдържание от сайта на Алумни клуба, освен по начин, който не противоречи на настоящите условия за ползване, без писменото разрешение на собственика – Висшето училище по телекомуникации и пощи.
4.5. Достъпът до сайта на Алумни клуба на Висшето училище по телекомуникации и пощи както и до всяка част от съдържанието му не дава по никакъв начин право за ползване на интелектуалната собственост без предварителното писмено разрешение на Висшето училище по телекомуникации и пощи.